Confis conference

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují podmínky pořádání kongresů a konferencí společností Confis Conference s.r.o., se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 29007691, DIČ: CZ29007691, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C159506 (dále jen "Společnost").

II. Přihlášení na akce

 1. Přihlášení na kongresy a konference (dále jen "Akce") se provádí prostřednictvím webových stránek Společnosti, e-mailem nebo jiným způsobem určeným Společností.
 2. Přihláška je závazná od okamžiku jejího potvrzení Společností. Potvrzením přihlášky vzniká smluvní vztah mezi Společností a účastníkem (dále jen "Účastník").

III. Cena a platební podmínky

 1. Cena za účast na Akci (dále jen "Cena") je uvedena na webových stránkách Společnosti, pod odkazem na konkrétní probíhající akci pod odkazem „Informační web“ a zahrnuje veškeré náklady spojené s organizací Akce, pokud není uvedeno jinak.
 2. Cena je splatná před zahájením Akce, a to na základě faktury vystavené Společností. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení, pokud není uvedeno jinak.
 3. Platba může být provedena bankovním převodem nebo platební kartou.

IV. Stornovací podmínky

 1. Účastník má právo svou účast na Akci zrušit písemným oznámením doručeným Společnosti. Výše storno poplatku se určuje následovně:
  • Zrušení účasti více než 30 dní před zahájením Akce: storno poplatek ve výši 10% ceny.
  • Zrušení účasti méně než 30 dní před zahájením Akce:  storno poplatek ve výši 100 % Ceny.
 2. V případě zrušení Akce ze strany Společnosti bude Účastníkovi vrácena celá zaplacená částka.

V. Práva a povinnosti účastníků

 1. Účastník je povinen dodržovat pokyny pořadatelů Akce a respektovat pravidla slušného chování.
 2. Účastník je odpovědný za škody způsobené na majetku Společnosti nebo třetích osob, které vzniknou jeho zaviněním.
 3. Účastník souhlasí s tím, že fotografie, videozáznamy a jiné materiály pořízené během Akce mohou být použity pro propagační účely Společnosti.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Společnost zpracovává osobní údaje Účastníků v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem organizace Akce, komunikace s Účastníky a zasílání informací o dalších akcích Společnosti.
 3. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2010.
 2. Společnost si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit. Změny VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti.
 3. Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími relevantními právními předpisy České republiky.
 4. Veškeré spory vzniklé z těchto VOP nebo v souvislosti s nimi budou řešeny u příslušného soudu České republiky.

KONTAKT

Confis Conference s.r.o.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha1 - Staré město
e-mail:info@confis.cz
IČ: 29007691
Spisová značka: C159506, Městský soud v Praze

Všeobecné obchodní podmínky
Informace o ochraně osobních údajů