Confis conference

Informace o ochraně osobních údajů

I. Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je společnost Confis Conference s.r.o., se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 29007691, DIČ: CZ29007691, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C159506 (dále jen "Společnost").

II. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Společnost zpracovává následující osobní údaje účastníků konferencí a kongresů (dále jen "Účastníci"):
  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, poštovní adresa)
  • Název organizace a pracovní pozice
  • Údaje o účasti na akcích (datum, název akce, záznamy o účasti)

III. Účel zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
  • Organizace a administrace konferencí a kongresů
  • Komunikace s Účastníky před, během a po skončení akcí
  • Zasílání informací o nadcházejících akcích a marketingových materiálech, pokud k tomu Účastník udělil souhlas
  • Zpracování statistik a analýz pro zlepšení služeb Společnosti

IV. Sdílení osobních údajů

 1. Osobní údaje Účastníků jsou sdíleny pouze se zadavatelem akce, pokud je to nezbytné pro organizaci a administraci dané akce. Zadavatel akce je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami, pokud k tomu Účastník neudělil výslovný souhlas, nebo pokud to nevyžadují právní předpisy.

V. Pořízení audiovizuálních záznamů

 1. Během konferencí a kongresů mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy, na kterých mohou být Účastníci zachyceni.
 2. Tyto záznamy mohou být použity pro propagační účely Společnosti, včetně zveřejnění na webových stránkách, sociálních sítích a dalších marketingových materiálech.
 3. Účastník má právo kdykoli požádat o odstranění svého záznamu z veřejně dostupných materiálů Společnosti.

VI. Práva subjektů údajů

 1. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům, které Společnost zpracovává.
 2. Účastník má právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 3. Účastník má právo na výmaz svých osobních údajů (právo být zapomenut), pokud jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy.
 4. Účastník má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy.
 5. Účastník má právo na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci.
 6. Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo na základě oprávněného zájmu Společnosti.

VII. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů zpracování, nejdéle však po dobu 5 let od poslední účasti na akci, pokud právní předpisy nestanoví jinak.
 2. Po uplynutí této doby budou osobní údaje bezpečně zlikvidovány nebo anonymizovány.

VIII. Kontakt

 1. V případě jakýchkoli dotazů nebo uplatnění práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů může Účastník kontaktovat Společnost na e-mailové adrese info@confis.cz

KONTAKT

Confis Conference s.r.o.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha1 - Staré město
e-mail:info@confis.cz
IČ: 29007691
Spisová značka: C159506, Městský soud v Praze

Všeobecné obchodní podmínky
Informace o ochraně osobních údajů